Специализирана прокуратура се самосезира

Проверяват твърдения за корупционно поведение

Специализирана прокуратура се самосезира по повод публично изнесени данни в медиите, съдържащи твърдения за корупционно поведение на народен представител от 46-ото Народно събрание, съобщиха от държавното обвинение.

Специализирана прокуратура се самосезира

Образувана е проверка по реда на чл.145 от Закона за съдебната власт, която ще се извърши лично от прокурор. След извършване на пълния обем от действия за изясняване на казуса от фактическа и правна страна, наблюдаващият прокурор ще извърши преценка за наличие на достатъчно данни и законен повод за образуване на наказателно производство по чл. 304б (търговия с влияние) или други членове от НК.

Снощи по 7/8 ТВ депутатът от «Има такъв народ» Радостин Василев разказа в ефир пред председателя на парламентарната група на партията Тошко Йорданов, че се е срещнал с Татяна Дончева по нейно искане, в неговия офис по негово настояване.

«Поведението й беше странно. Тя започна отдалече, че вярва, че в ИТН има петдесетина нормални, които могат да изземат функциите на сценаристите. Разказа, че трябва да ви отстраним от ръководството на ИТН. Казах й, че това е невъзможно. Тя каза, че 20-30 депутати могат да бъдат отцепени, каза, че трябват лидерски качества, но Ива Митева нямала», разказа депутатът.

«Тя си драскаше пред нея през цялото време на един лист. Тя констатира, че Хиновски може да бъде привлечен, Виктория Василева, аз и Ива Митева. На това листче имаше сумата «500 к», аз го видях. Имаше имена по листчето. Аз, като го видях, не реагирах, след минута, като го видях и казах, че никога това няма да се случи поради мои морални доводи», разказа още Радостин Василев.

«Аз като адвокат не мога да кажа, че тя ми е предлагала подкуп, разказвам историята, хората да си правят изводите. Като видях написаната сума, ми стана неприятно. Казах й, че ИТН е кауза», твърди депутатът.

В отговор снощи Дончева се закани да съди Василев и Йорданов.

Ето по какъв ред и за какво престъпление ще проверява спецпрокуратурата:

Чл. 145 от Закона за съдебната власт

(1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:
1. (доп. — ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали, като определя срок за получаването им;
2. лично да извършва проверки;
3. да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване — и всички материали;
4. да призовава граждани или упълномощени представители на юридически лица, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане;
5. да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично;
6. да прилага предвидените от закона мерки при наличие на данни, че може да бъде извършено престъпление от общ характер или друго закононарушение.
(2) (Нова — ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Проверката по ал. 1, т. 2 и 3 се извършва в двумесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен еднократно от административния ръководител на съответната прокуратура с един месец. Прокурорът се произнася по материалите от проверката в срок до един месец от получаването им.
(3) (Предишна ал. 2 — ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите.
(4) (Предишна ал. 3 — ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Държавните органи, юридическите лица и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места.
(5) (Предишна ал. 4 — ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) В рамките на своята компетентност и в съответствие със закона прокурорът може да дава задължителни писмени разпореждания на полицейските органи.
(6) (Предишна ал. 5, доп. — ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Прокурорът протестира и иска отмяна или изменение на незаконосъобразни актове в срока и по реда, предвидени със закон. Той може да спре изпълнението на акта до разглеждането на протеста от съответния орган, ако това е предвидено със закон.

Чл. 304б. от Наказателния кодекс

(Нов — ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) Който поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.
(2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева.

Труд

Коментари:

comments powered by HyperComments