Еволюция и произход на вирусите

Както учените отдавна установиха, вирусите ни обкръжават навсякъде в живата природа.

Еволюция и произход на вирусите

Всяка клетка на всеки жив организъм носи в себе си следи от бивши срещи с тях. Генетичното разнообразие на вирусите, тяхното умение да се променят и приспособяват, а и техният огромен брой в природата — поразяват.

Предполага се, че общият брой на вирусните частици е повече от броя на всички клетки на всички организми на Земята.

Еволюция и произход на вирусите

На снимката горе: коронавирус

Преди милиони години ретроелементите и ретровирусите са участвали в еволюцията в качеството си на генетичен резервоар за създаването на нови гени и видове.

Еволюция и произход на вирусите
Вирус на СПИН, имунодефицит на човека

Този въпрос подробно е изследван и е намерил огромен брой потвърждаващи факти от руските генетици от Института за биоорганична химия към РАН (академик Е.Д. Свердлов, А.А. Буздин и техните колеги).

И днес вирусите могат да изиграят ролята на едно от «оръдията» на еволюцията, регулирайки броя и жизнеспобността на популацията.

Кога точно на Земята са се появили първите вируси, науката не може да каже точно. Днес съществуват няколко хипотези за произхода на вирусите.

Един от най-авторитетите учени-вирусолози, академикът от РАМН В.М. Жданов, отделя три от тях.

Според първата хипотеза, вирусите може да са потомци са бактерии или други едноклетъчни организми, претърпели дегенеративна еволюция.

Еволюция и произход на вирусите
Вирус, снимка от микроскоп

Т.е. бактериите или едноклетъчните по някакви причини вместо обичайното си развитие (усложняване на организмите) са изгубили част от структурите и са се «опростили» до вируси.

Еволюция и произход на вирусите
Едноклетъчни организми

Според втората хипотеза, вирусите са се появили още преди образуването на първите живи клетки и са потомци на древни предклетъчни форми на живот.

Вероятно поначало те са притежавали автономност, но след това са преминали към паразитен начин на живот, използвайки за своето размножаване други форми.

Според третата хипотеза, вирусите са произлезли от клетъчни генетични структури — ретротранспозони — способни да се придвижат в геноми.

Еволюция и произход на вирусите

През 2007 г. Л. Нефедова и А. Ким, служители на Биологическия факултет на Московския държавен университет, описаха как може да се е появил един от видовете вируси, ретровирусите.

Те извършили сравнителен анализ на геномите на Drosophila D. melanogaster и неговия ендосимбионт (микроорганизъм, който живее вътре в Drosophila) — бактерията Wolbachia pipientis. Получените данни показват, че ендогенните ретровируси от групта gypsy могат да произхождат от подвижни елементи на генома, ретротранспозони. Причината за това е била появата в ретротранспозоните на един нов ген — env ​​- който ги превърна във вируси.

Този ген позволява на вирусите да се предават хоризонтално, от клетка на клетка и от носител на носител, което ретротранспозоните не биха могли да направят. Ето как анализът показа, че ретровирусът gypsy се предава от генома на Drosophila до неговия симбионт, Wolbachia.

Това откритие не е споменато тук случайно.

То ще ни е необходимо, за да разберем какво причинява трудностите в борбата с вирусите, което ще разгледаме в следващите ни статии.

Петя Паликрушева

 

Коментари:

comments powered by HyperComments