Силно завишени стойности на свободни цианиди

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилище-Лъки — 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Силно завишени стойности на свободни цианиди
Аналогични са и показателите от тръбите, отвеждащи дренажи води — 13 милиграма/л. Тези стойности още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска. В река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването — тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма).

При устието на река Юговска е установена същата наднормена стойност на свободни цианиди.
В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди.

Източник: София, БТА

Коментари:

Зареждане ...