Из «Афера»:

Недемократичната разправа с „врага с партиен билет“ върви с такава скорост, че скоро най-голямата опозиционна партия ще се окаже самотна в опозиция и недоволството към ГЕРБ може да бъде изпреварено от отвращение към БСП.

В последните седмици по низовите партийни организации върви промоция на нов документ озаглавен „ЕТИЧЕН КОДЕКС“ за членовете на партията.  Вътре се съдържат абсурдни предложения, подходящи за военна организация от тоталитарен тип, но не и за демократична партия в европейска България.

В чл. 4, т. 3 на предложения от Нинова документ Общопартийната контролна комисия трябва да „следи за спазването на нормите на несъвместимост  на публични постове, заемани от социалистите“?! Т.е. ако работиш в РИОСВ-Хасково, например, партийната контролна комисия може да сметне това за неподходящо и да те накаже или трябва да напуснеш работа.

Още в следващата т.4, на същия член, е указано, че тази комисия „разглежда информации, които уронват честта и престижа на членове на БСП, или внушават  недоказани обвинения и клевети“.

Скоро не съм чел по-ясен текст, стимулиращ доносничеството и предвиждащ наказание за тези, които решат, че да се снимаш до паметника на Тодор Живков в Правец уронва престижа на Корнелия Нинова. Защото да се снимаш до диктатор, разрешавал политически убийства, не е много престижно в рамките на европейската левица.

Удивителна е т.7, на чл. 4. Тя гласи: „Да следи за действия и/или бездействия на членовете на БСП, които уронват престижа на партията.“

По нея можеш да обесиш и светец, защото никой няма възможност да предвиди, с кое точно бездействие си уронил престижа на БСП. Например, ако си пропуснал да полетиш в Космоса, може да се окаже, че не си демонстрирал умишлено всички възможности на партията и си проявил бездействие.

Демократичният полъх в този кодекс, свързан с етиката, продължава с още по-диктаторски заряд в чл. 5, т. 5, която изисква членовете на партията „да се въздържат от коментари, които нарушават възприетия и допустим плурализъм на мнения и оценки извън съответните ръководни органи на БСП, като спазват конфеденциалност по отношение на данни и факти, които не следва да стават публично достояние.“

Това в цял свят се нарича цензура, а понятието „допустим плурализъм“ е своеобразен връх на двойните стандарти  и всъщност казва, че можеш да се изказваш толкова свободно, колкото партията ти разреши! Преди 10 ноември 1989 г. имаше популярен виц, свързан с геометрията, който гласеше, че „всяка линия, успоредна на линията на Партията, е права линия“.

По -натакък в текста се вменява политическа отговорност на всички организации за обществената дейност и позиции на издигнатите от тях кандидати, за всички техни партийни и публични длъжности. В казармата имаше точно такъв принцип, когато един се издъни, цялата рота прави лицеви опори.

 Най-щастлив от цялото мероприятие е Кирил Добрев, който пред приятели с нескрито задоволство споделя, че ако партията гласува този етичен кодекс с вътрешната опозиция е приключено.

Скоро никой не е подготвял такъв грандиозен подарък за ГЕРБ и лично за Цветан Цветанов, който коли и беси в управляващата партия. Всеки от властта ще може да извади етичния кодекс и да каже на Нинова, че при тях е същото, че и дори по-зле. 

„Проект!

На основание член 48 от Устава на БСП на съвместно заседание от………………………………….. НС и ОПКК на БСП от  приеха ЕТИЧЕН КОДЕКС за членовете на партията.

СТРУКТУРА

НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

ВЪВЕДЕНИЕ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

НА БСП

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА

КАНДИДАТИТЕ НА ПАРТИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ,

КАКТО И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ІV. НЕСЪВМЕСТИМОСТИ И ВЪЗМОЖЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СВЪРЗАН С ПАРТИЙНАТА ДЕЙНОСТ

V. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ КОДЕКС

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Приемането на етични правила за поведение на членовете е осъзната необходимост и допринася за реализирането на тези целите на партията.  Спазването на етичните ценности, норми и правила за поведение е гаранция за законността и морала в дейността на членовете, съратниците и симпатизантите.

Доброволното възприемане на етичните норми на поведение е предпоставка членовете да изпълняват своите задължения в съответствие с идейните принципи и ценности на БСП.

Несъобразяването с етичните норми на поведение би могло да доведе до уронване на престижа на партията, загуба на обществено доверие и подкрепа за цялостната й дейност.

Членовете на БСП са задължени да прилагат в обществената си дейност и поведението си принципите, заложени в Етичния кодекс и ценностите на партията и да съдействат за засилване на доверието в нея (чл. 48, ал.2 от Устава на БСП).

За целта е необходимо:

— Членовете на БСП да спазват Конституцията и законите на Република България.

— Членовете на БСП да спазват нейните Програма и Устав и да работят за популяризиране на социалистическите идеи.

— Членовете на БСП да бъдат активни защитници на интересите на  симпатизантите  и избирателите на БСП.

— Членовете на БСП  да бъдат открити за политически и обществен контрол.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този кодекс урежда:

1. Общите правила за етично поведение на членовете на БСП.

2. Изискванията за деклариране на имуществото на членовете на Националния съвет и на кандидатите на партията за публични длъжности.

3. Несъвместимости и възможен конфликт на интереси, свързани с партийната дейност.

4. Контрол върху изпълнението на този Кодекс.

Чл.2. Правилата на този Кодекс са приложими спрямо взаимоотношенията:

1. Между членовете на БСП.

2. Между членовете на БСП от една страна, и институциите, структурите на гражданското общество и отделните граждани- от друга.

3. Между членовете на БСП от една страна, и други политически партии, съюзи и формации във вътрешен и международен план- от друга.

Чл.3. Етичният кодекс има за цел:

1. Да определи етичните стандарти за партийна дейност.

2.Да развива вътрешнопартийна култура на взаимоотношенията, основани на принципите на законност, демократичност, лоялност към ценностите на БСП и толерантност.

3. Да повишава способността на БСП да печели обществено доверие.

Чл.4. От компетенцията на ОПКК е:

1. Да следи за спазване на правата и изпълнение на задълженията от членовете на партията, регламентирани в Устава на БСП и в настоящия Кодекс.

2. Да спомага за равен достъп до възможността за развитие и реализация на социалистите в съответствие с утвърдените критерии.

3. Да следи за спазването на нормите на несъвместимост на публични постове заемани от социалисти.

4. Да разрешава спорове между членове на БСП и да разглежда информации, които уронват честта и престижа на членове на БСП или внушават недоказани обвинения и клевети.

5. Да прави оценки  за  спазване на Кодекса по молба на колективни партийни органи.

6. Да изисква деклариране на имущественото състояние на лицата, избрани или назначени на публични постове от името на БСП.

7. Да следи за действия и/или бездействия на членовете на БСП, които уронват престижа на партията.

8. Да изисква провеждане на предизборни кампании с прозрачно финансиране и отчетност.

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА БСП

Чл.5. Членовете на БСП са длъжни:

1. Да утвърждават с личното си поведение законността и хуманизма в обществото, да се борят срещу проявите на фашизъм, екстремизъм, реваншизъм, ксенофобия и расизъм и да допринасят за  изграждане на демократично общество в страната /чл.11, т.3 от Устава на БСП/.

2. Да проявяват чувство на отговорност във вътрешнопартиен план и във всички области, в които развиват своята политическа дейност. Да се отчитат за резултатите от извършената работа.

3. Да прилагат компетентно знанията и опита, които притежават.

4. Да имат личен позитивен принос в изработването и провеждането на политиката на партията.

5. Да се въздържат от коментари, които нарушават възприетия и допустим плурализъм на мнения и оценки извън съответните ръководни органи на БСП, като спазват конфеденциалност по отношение на данни и факти, които не следва да стават публично достояние.

6. Да не предприемат действия противоречащи на решения, приети от ръководните органи на БСП.

7. Да не допускат прояви на дискриминация, основани на пол, възраст, етническа принадлежност.

8. Да работят в дух на взаимно уважение и взаимопомощ с всички членове и симпатизанти на БСП. Да оказват морална и материална подкрепа.

9.. Да не изпадат в положение на конфликт на интереси, свързан с партийната дейност, злоупотреба с власт или служебно положение.

10. Да плащат редовно членския си внос съобразно Решението на НС на БСП.

Чл.6. Членовете на БСП и партийните органи и организации носят политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на  издигнатите от тях кандидати за партийни и публични длъжности.

Чл.7. Изразяването на лично мнение по общозначими и вътрешнопартийни въпроси не трябва да бъде по начин, който може да се тълкува като официална позиция на съответния партиен орган.

Чл.8. Всеки социалист на изборна длъжност е длъжен да взаимодейства с териториалните структури на партията, които са го подкрепили, да изпълнява с чувство на отговорност и сериозност възложените му задачи и поетите ангажименти и да се отчита периодично пред тях.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА  КАНДИДАТИТЕ НА ПАРТИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ,

КАКТО И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.9./1/. Кандидатите на БСП за публични длъжности подават декларации по образец, съдържащи данни за имущественото им състояние не по-късно от 7 дни преди датата на утвърждаване на съответната листа или назначаването, както следва:

а) за президент и вицепрезидент, председател или заместник-председател на Народното събрание, министър-председател, народни представители и представители в Европейския парламент, министри – в специален регистър на деловодството на Националния съвет;

б) за кметове, заместник-кметове и общински съветници – в специален регистър на деловодството на съответния общински, градски или районен съвет;

в) за други държавни длъжности – според характера на длъжността в специален регистър на Националния или Областен съвет.

/2/. Декларации със същото съдържание се подават пред органите по ал.1 от членове на БСП, заемащи публични длъжности,  не по-рано от един месец преди и не по-късно от един месец след прекратяване на пълномощията им.

Чл.10./1/. Избраните членове на Националния съвет подават декларации по образец, съдържащи данни относно имущественото им състояние, в деловодството на Националния съвет  в началото и в края на мандата, както следва – не по-късно от два месеца от произвеждане на избора и не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на съответния орган.

/2/. Декларациите по ал.1 се обявяват на интернет страницата на БСП.

Чл.11. Образецът на декларациите по чл.9 и чл.10 се утвърждава от Националния съвет по предложение на Общопартийната контролна комисия.

ІV. НЕСЪВМЕСТИМОСТИ И ВЪЗМОЖЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СВЪРЗАН С ПАРТИЙНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.12./1/. Членовете на БСП, избрани за председатели на общински, районни, градски и областни съвети, както и на общински, районни и градски контролни комисии,  не могат да бъдат:

а) кметове на общини и райони;

б) областни управители;

в) народни представители;

г) представители в Европейския парламент;

д) министри и заместник-министри;

е) изпълнителни директори на агенции или ръководители на други самостоятелни държавни органи.

/2/. Член на БСП, избран за председател на общински, районен, градски или областен съвет и на общинска, районна и градска контролна комисия,  който заема позиция по точки „а”-„е” от предходната алиния, подава оставка пред компетентните държавни органи в едноседмичен срок от провеждане на избора за председател.

/3/. Председател на общински, районен, градски или областен съвет и на общинска, районна и градска контролна комисия,  който е избран/назначен на позиция по ал.1, точки „а”-„е” се освобождава от длъжност на първото заседание на съответния орган.

Чл.13./1/. Кандидатите за председатели на общински, районни, градски или областни съвети на БСП и на общински, районни и градски контролни комисии  декларират  преди провеждане на избора, че не заемат позиция по чл.11, ал.1, т. „а”-„е”, а в случай, че заемат, че са готови да я освободят по реда на чл.42, ал.2, ако бъдат избрани.

/2/. Декларациите се депозират пред комисията по провеждане на избора.

Чл.14. Конфликт на интереси, във връзка с партийната дейност, възниква, когато член на БСП или свързано с него лице има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно упражняване на правата му или изпълнение на задълженията му като член на БСП или ръководен деец на партията.

Чл.15. Ръководните позиции в БСП не могат да бъдат използвани за лично облагодетелстване или изгода на заемащия ги или свързани с него лица.

Чл.16. Конфликт на интереси по смисъла на този кодекс е налице само в случай на осъществяване на нарушение на нормите на чл.14.

Чл.17. Членовете на БСП, заемащи публични длъжности по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, са длъжни да  спазват правилата на същия закон в дейноста си.

V. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ КОДЕКС

Чл.18. Общопартийната контролна комисия на БСП съблюдава изпълнението на този Кодекс и се ползва с независимост и свобода при упражняване на тази своя функция.

Чл.19./1/. Жалби и сигнали за нарушения на настоящия Кодекс се разглеждат и решават от ОПКК на БСП.

/2/. ОПКК на БСП разглежда  депозирани пред нея жалби и сигнали за нарушения на този Кодекс в тримесечен срок от постъпването им.

/3/. В случай, че установи нарушение на този Кодекс със своето решение ОПКК на БСП налага и норма на партийно въздействие по чл.12 и чл.13 от Устава на БСП. При установени несъществени нарушения ОПКК изпраща преписката на компетентните партийни органи със съответните препоръки. Решението е окончателно.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на изменение и допълнение при настъпване на обективни обстоятелства, налагащи това. Всички предложения за промени в Етичния кодекс се правят в писмена форма до ОПКК. Промени в настоящия Кодекс може да се правят само на съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП.

§2. Етичният кодекс се публикува на Интернет страницата на БСП.

§3.Етичният кодекс влиза в сила от датата на приемането му на съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП

§4. Този Кодекс действа до приемането на нов на съвместно заседание на НС и ОПКК по предложение на ОПКК на БСП.

София,

ноември 2017 година“

Добри Кирилов

Тагове: ; ; ; ; ; ;