През 2016 г. линията на бедност общо за страната e 308.17 лв. средно месечно на човек от домакинство, съобщи Националният статистически институт. При този размер на линията под прага на бедност са били 1638.7 хил. души, или 22.9 на сто от населението на страната.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 5.4 на сто, а относителният дял на бедното население нараства с 0.9 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.9 до 27.9 на сто, или с 5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45.5 на сто, или с 22.5 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (54.6 на сто за 2016 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 6.7 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.


През 2016 г. делът на бедните сред заетите нараства спрямо предходната година с 3.8 процентни пункта до 11.6 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 3.5 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.
Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование — 68.8 на сто. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява приблизително 2 пъти за хората с основно образование и над 4 пъти за хората със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е 5.4 на сто.


Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години, самотните родители с деца, както и домакинствата с три и повече деца. Най-голямо нарастване на риска от бедност през 2016 г. в сравнение с 2015 г. се наблюдава при домакинствата с един родител със зависими деца — с 12.2 процентни пункта. Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с двама възрастни и едно дете (12.4 на сто) и в домакинства с двама възрастни под 65 години (16 на сто). Сред едночленните домакинства рискът от бедност при жените е с 15.3 процентни пункта по-висок, отколкото при мъжете. Ако в домакинството живее едно лице над 65 години, рискът от бедност е с 15.4 процентни пункта по-висок от домакинство, в което живее едно лице под 65 години/БТА

Тагове: ;