Като «Съюз на комунистите в България» и Движение «Че Гевара» нахвърляме съвсем накратко и схематично нашите идеи за Родината.

 

Корнелия Нинова ИЗЛЪГА на 49-ия Конгрес на БСП, че така приетата от Конгреса програма е изготвена, обсъдена и приета от Коалиция «БСП-Лява България».

 

Повече от ясно е, че Корнелия Нинова няма намерение да реализира социалистически идеи, предпочита да се бори с ГЕРБ (заради желанието на настоящата върхушка в БСП за «власт заради самата власт») , но не и да ликвидира ПРИЧИНАТА за катастрофата в страната- капиталистическия обществен строй, което е в пълен разрез със същността на първооснователите на Партията, от която БСП твърди, че произлиза.

 

 

На предстоящите избори ще подкрепим онези политическите сили, които биха се ангажирали с изпълнението на тези идеи.

 

Когато комунистите вземат властта ще изискат:
1. Народните представители да работят за благото на България безвъвмездно и под контрола на избирателите си, които могат да ги отзовават
2. Прекратяване участието на страната ни в остарели и вредни структури като НАТО и ЕС
3. Изграждане на справедливи взаимоизгодни двустранни взаимоотношения с всички приятелски настроени и миролюбиви държави
4. Включване на представители на наемните работници в органите на властта на различни нива, засилване на работническото самоуправление, защита на правата на наемните работници чрез система от задължителни колективни трудови договори в държавните и частните предприятия
5. Премахване на концесиите върху природните богатства; природните богатства принадлежат на народа
6. Приемане на закон за заетостта и ликвидиране на безработицата; гарантиране на реален жизнен минимум за всеки човек
7. Прекратяване на очернянето на българската история за периода 1944-1989 година
8. Гарантиране на гражданските права по отношение на вярната им информираност, осигуряване равноправен и безплатен достъп в държавните средства за масова информация на всички законни обществени и политически организации

 

Когато вземем властта се задължаваме:
1. Да образуваме правителство на народното доверие
2. Да изградим национални институции, опиращи се на принципа на народната власт
3. Да изградим народен контрол над производството и доходите в страната
4. Да променим икономическия курс, да въведем държавно регулиране за спиране на срива в производството, да повишим жизненото равнище на гражданите
5. Да дадем на всеки човек гарантирани от държавата социалноикономически права за труд, отдих, жилище, безплатно образование, безплатно медицинско обслужване, достойни старини
6. Да смачкаме престъпността, да ожесточим наказателните мерки по отношение на лицата, занимаващи се с ограбване на личната и обществена собственост, с корупция, със спекула, с бандитизъм, с разпродажба на природните ресурси, на материалните и духовните богатства на страната
7. Да провеждаме независима външна политика, отговаряща на национално-държавните ни интереси
8. Да разтрогнем всички държавни договори и съглашения, ощетяващи интересите и достойнството на България
9. Да разработим военна доктрина, гарантираща националната безопасност и забраняваща използването на въоръжените сили на България в действия срещу народа
10. Да въведем държавен монопол върху външната търговия на стоки от стратегическо значение, както и за суровините, дефицитните видове продоволствени стоки и други предмети за потребление
11. Да възродим престижа на честния труд, на творческото отношение, на уважение към традициите на общност и колективизъм, към българския език и култура
12. Да прекратим насаждането на българофобия, на американизъм, на преклонение пред запада, на исторически вандализъм, на насилие и разврат…

 

За хората на наемния труд предлагаме:
1. Намаляване на цените на всички основни видове продукция и преди всичко на продоволствени и промишлени стоки от първа необходимост
2. Прекратяване на разграбването на държавна, общонародна собственост; Ще национализираме и конфискуваме имущества, присвоени в нарушение на закона, интересите на страната, обществото и правата на наемните работници; В тези случаи ще възстановим ограбената общонародна собственост или колективна собственост
3. Реализиране на държавни и регионални програми за гарантиране на заетост на населението според определени мерки за ликвидиране на безработицата
4. Въвеждане на държавен контрол върху дейността на банките и другите кредитно-финансови организации, върху различните фондове; Съсредоточаване на валутните операции в държавни банки
5. Разработване на целеви програми за държавна подкрепа на производителите в конкретни отрасли от стопанството — на първо място в научноориентираните високотехнологични производства; Използване на протекционизъм по отношение на родните производства; Въвеждане на жестоки мерки за борба с износа на капитали зад граница
6. Възстановяване на научния потенциал на страната и създаване условия за творчески труд на учените
7. Регулиране на всички операции по поръчка, производство и реализация на военна продукция
8. Реформиране на данъчната политика по посока стимулиране на производството на стоки, привличане на инвестиции в българското производство, възстановяване и повишаване ефективността на ползването на селскостопанска земя
9. Създаване на данъчна система, която съчетава интересите на държавата, територията, предприятията, организациите и гражданите
10. Приемане на закон за земята, според който земята като основно средство за производство се превръща в общонародна собственост и се предава за безсрочно ползване на обществени, селски и фермерски стопанства с право на унаследяване или под аренда без право на продажба, а като лична собственост гражданите ще могат да притежават домакински, градинарски и вилни участъци земя
11. Осъществяване на държавен контрол за целевото използване на земята
12. Създаване на съвременна инфраструктура в селата, развиване на жилищното строителство в тях и социално-битовото им обслужване

 

Ще гарантираме социалната справедливост чрез:
1. Приемане на комплекс от мерки за предотвратяване използването на властта и собствеността за всякакви форми на експлоатация на човек от човека
2. Изравняване на минималните заплати, пенсиите, стипендиите и социалните помощи с реалния жизнен минимум в страната
3. Въвеждане на прогресивен данък на гражданите, притежаващи свръхвисоки доходи и голямо по размер лично имущество

 

4. Държавна подкрепа за семействата, майчинството и детството
5. Възстановяване на разрушената мрежа от детски предучилищни и младежки културни, оздравителни и спортни учреждения
6. Подкрепа за хората с увреждания и пенсионерите; Въвеждане на държавни помощи за семействата с ниски доходи; Реализиране на спешни мерки за социална подкрепа за безимотните
7. Приемане на закони за младежта, осигуряващи безплатно средно и висше образование, трудоустрояване след професионалната подготовка, условия за нормален жизнен стандарт за всички, държавна подкрепа за младите семейства и, преди всичко, получаване на безплатно жилище.
8. Създаване на нормални условия за живот на военните, полицията, прокуратурата и съда
9. Осъществяване на държавна програма за намаляване на смъртността, стимулиране на раждаемостта и увеличаване продължителността на населението.

 

Ще се стремим към:
1. Независима и неприкосновена Българска държава, международно съгласие, мир и възстановяване на дружбата между народите
2. Защита на историческите и духовните ценности на българския народ и нация
3. Осъществяване на национална политика, основана на равноправие в нацията, историческа отговорност на всеки етнос за държавната неприкосновеност и цялост на страната, изкореняване на междуетническата омраза и конфликти, на всички форми на сепаратизъм, национализъм и шовинизъм
4. Гарантиране на представителите на етническите групи на равни възможности за участие във всички сфери на живота на страната
5. Уважение към православието и към другите традиционни религии в България
6. Сътрудничество с различни културни, политически, обществени, религиозни движения, партии и организации, отразяващи многообразната специфика на България и ангажирани с повишаването на благосъстоянието на всеки български гражданин, на мощта и влиянието на Българската държава по света.

 

От тези кратки пунктове от нашата Програма става ясно, че между настоящото ръководство на БСП в лицето на Корнелия Нинова и автентичните леви организации има ОГРОМНА и НЕПРЕОДОЛИМА пропаст.

 

Затова е правилно, че в новата Коалиция на госпожа Нинова остават само ПОСЛУШНИТЕ и обвързани с КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ коалиционни партньори.

 

Корнелия Нинова категорично отказва провеждането на РЕВИЗИЯ на приватизационните сделки, съд и реални присъди на криминалните приватизатори. 

 

Причините за отказа са повече от ясни.

 

С огромно удоволствие и удовлетворение напускаме Коалицията, още повече, че «Лява България» и фактически бе ликвидирана на 49-ия Конгрес.

 

На Корнелия Нинова пожелаваме лични печеливши контакти с едрия капитал.

 

А когато окончателно ликвидира БСП, може спокойно отново да се преметне, както в миналото, в друга партия.

 

СКБ и Движение «Че Гевара»

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;